Veelgestelde vragen

Over en voor de aanvraag van uw au pair

Door onze eigen achtergrond (onze medewerkers zijn oorspronkelijk afkomstig uit de Filipijnen) en de eigenschappen van de Filipijnse cultuur die perfect passen bij een au pair, zijn wij van mening dat wij u het beste kunnen helpen met een au pair die afkomstig uit de Filipijnen. Wij hebben om deze redenen besloten om ons hier volledig in te specialiseren. Wij kunnen u dan ook niet helpen met au pairs uit andere landen.

Uw au pair kan ook een man zijn. Aangezien het zeer gebruikelijk is dat een au pair van het vrouwelijke geslacht is, spreken wij in onze teksten over een vrouwelijke au pair. Als u een mannelijke au pair wenst, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Nadat uw aanvraag bij de IND is ingediend duurt het meestal 4-6 weken voordat uw au pair arriveert. Als u kiest voor een au pair die momenteel al als au pair in een ander Schengenland verblijft, dan kan uw au pair vaak al na 2 weken (beslistermijn van de IND) naar Nederland komen.

Ja, dit is mogelijk. Hiervoor wordt regelmatig gekozen omdat kosten dan lager uitvallen en omdat dit traject sneller kan gaan. Als de au pair van uw keuze in de buurt verblijft, dan kunt u ook al met haar persoonlijk kennismaken doordat u elkaar kunt bezoeken.

Indien u zelf een au pair gevonden heeft, waarbij u van mening bent dat aan alle wettelijke vereisten voldaan wordt, dan komen wij graag in contact met uw au pair. Wij zullen dan middels intakegesprek toetsen of aan alle voorwaarden en verplichtingen voldaan wordt. Als dit het geval is, dan dienen wij graag de aanvraag voor u in.

Ja, het is vereist dat het gezin uit minimaal 2 personen bestaat. Een kind telt hierbij ook mee. De bijkomende kosten voor u vallen in dit geval wel wat hoger uit, omdat de au pair dan geen zorgtoeslag ontvangt. Hierdoor komt de premie voor de basiszorgverzekering voor uw rekening.

Als uw au pair in Nederland gearriveerd is

Uw au pair dient:

  • Zich bij het BRP in te schrijven binnen 5 dagen na aankomst
  • Het verblijfsdocument bij de IND op te halen, zo spoedig mogelijk
  • Zich te registreren bij de Filipijnse Ambassade
  • Een basis zorgverzekering af te sluiten binnen 4 maanden na aankomst
  • Zorgtoeslag aan te vragen indien uw gezin niet uit een alleenstaande ouder bestaat
  • Een bankrekening aan te vragen om de zorgtoeslag te ontvangen

Uiteraard stemmen wij graag het nodige met uw au pair af en begeleiden haar hier graag uitvoerig in, zodat u hier geen omkijken naar heeft.

Wij adviseren om een speciale au pair verzekering af te sluiten. De kosten hiervan zijn ca € 455 – € 550 (afhankelijk van de dekking) voor een heel jaar. Uw au pair is dan verzekerd tegen bijvoorbeeld medische kosten, kosten van repatriëring, reisongevallen en aansprakelijkheid.

Als bovengenoemde verzekering niet is afgesloten, dan komen eventuele kosten voor rekening van het gastgezin. Wij adviseren dan ook om deze verzekering af te sluiten voordat uw au pair naar Nederland reist. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u regelen.

Naast de speciale au pair verzekering is uw au pair ook verplicht om binnen 4 maanden na aankomst een ‘basis zorgverzekering’ af te sluiten. Hierin kunnen wij uw au pair de nodige begeleiding bieden. De kosten van de basis zorgverzekering worden gecompenseerd door zorgtoeslag, tenzij u een alleenstaande ouder bent. In dat geval bent u namelijk fiscaal partner van de au pair en zal zij geen zorgtoeslag ontvangen. De kosten van de basis zorgverzekering dient u dan te voldoen.

Ja, conform Nederlandse wetgeving mag een au pair maximaal 1 jaar in Nederland blijven. Uiteraard kunnen wij aansluitend op dit jaar een nieuwe au pair voor u uitnodigen.

Wettelijk gezien bedraagt het zakgeld maximaal € 340 per maand (bedrag 2018). Vanuit Complete Au Pair verplichten wij om minimaal € 300 per maand te betalen. Ons advies is echter wel het maximale bedrag aan te houden, omdat dat gebruikelijk is.

Afhankelijk van de exacte individuele situatie zullen wij de nodige stappen ondernemen. Uiteraard gaan wij allereerst in gesprek met u en uw au pair. Als hieruit blijkt dat het programma tussen uw gezin en uw au pair het beste beëindigd kan worden, dan kunnen wij een nieuw gastgezin voor uw au pair zoeken en eventueel een nieuwe au pair voor u als gastgezin. Mocht de noodzaak zich voordoen waarbij de au pair per direct uit het gezin geplaatst dient te worden, dan kunnen wij ook tijdelijke huisvesting regelen (de kosten hiervoor worden mogelijk – afhankelijk van de situatie – op het gezin verhaald).

Mocht het niet lukken om een nieuw gastgezin voor uw au pair te vinden, dan dient zij terug te gaan naar de Filipijnen.

Als uw au pair uw gezin verlaat, ongeacht de reden, dan wordt het uitwisselingsprogramma beëindigd.

Wij staan graag garant voor de au pairs die wij voor u selecteren en bieden dan ook graag ‘full year au pair garantie’ aan. Als uw au pair dan voortijdig uw gezin verlaat, waarbij de reden niet aan uw gezin te wijten is, dan krijgt u 100 % korting op de dienstverlening van fase 1 (de eenmalige kosten van onze dienstverlening) voor uw volgende au pair, naar rato van het aantal resterende maanden. Als uw au pair uw gezin bijvoorbeeld 9 maanden te vroeg verlaat, dan krijgt u 9/12 maanden = 75 % korting. De ‘bijkomende kosten’ worden alleen vergoed voor in zoverre deze op een volgend gastgezin te verhalen zijn, dit is maximaal 50 % en ook naar tijdsrato berekend.

In alle gevallen hebben wij het recht om geen nieuwe au pair aan te bieden. Uiteraard zal dit alleen voorkomen als wij vermoeden dat uw verwachting van een au pair niet realistisch is of als uw gastgezin niet meer aan de eisen voldoet.

Een Filipijnse au pair wordt doorgaans ervaren als uitstekend gezelschap. Vanuit de Filipijnse cultuur is er veel respect voor senioren. Zij zal vaak met veel interesse gesprekken met u voeren en (culturele) plaatsen binnen Nederland met u bezoeken. Daarnaast kan zij lichte huishoudelijke werkzaamheden verrichten, de hond uitlaten, koffie zetten, et cetera.

Houdt u er rekening mee dat uw au pair geen zwaardere huishoudelijke werkzaamheden mag verrichten en ook geen gespecialiseerde taken mag uitvoeren, zoals verpleegkundige taken.

Een Filipijnse au pair kan uitstekend voor kinderen zorgen en op hen passen. Dit zal doorgaans met veel meer liefde en aandacht gedaan worden dan via professionele kinderopvang. Vanuit de Filipijnse cultuur leert men namelijk al van jongs af aan om voor de broertjes en zusjes te zorgen. Als u kinderen heeft, dan houden wij hier met de selectie van uw au pair rekening mee.

Uiteraard dient u wel rekening te houden met de gestelde maxima van 30 uur per week, verdeeld over 5 maximaal dagen, maximaal 8 uren per dag, waarvan maximaal 3 avonden.

Uw au pair heeft inderdaad een telefoon nodig met het Android of Apple besturingssysteem. Als zij hier niet over beschikt dan kunt u of wij deze aan haar verstrekken (de kosten zijn voor rekening van het gastgezin) inclusief een simkaart met € 10 beltegoed. Uw au pair kan het beltegoed op eigen kosten aanvullen.

Met de telefoon kan uw au pair in contact blijven met familie en met ons. Uw woning dient dan ook voorzien te zijn van internet, bijvoorbeeld via Wifi.

Een taalcursus Nederlands is niet verplicht. Aan de culturele doelstelling wordt voldaan door de culturele uitstapjes en deelname binnen uw gastgezin aan (culturele) activiteiten, zoals meedoen met het Sinterklaasfeest, Pasen of verjaardagsfeestjes en bezoeken van plaatsen binnen Nederland.

Ter voorbereiding op de Nederlandse taal en cultuur plannen wij wel graag voordat uw au pair naar Nederland komt een trainingsdag met uw au pair in en/of voorzien haar van het nodige lesmateriaal, zodat zij de basiswoorden van de Nederlandse taal kan begrijpen.

Ja, u kunt uw wensen opgeven. Wij zullen een au pair voor u zoeken waarvan wij van mening zijn dat zij uitstekend aan uw wensen voldoet en binnen uw gezin past.

Naast de aanvraag die in Nederland wordt ingediend bij de IND, moet uw au pair enkele zaken regelen,  zoals de gelegaliseerde ‘birth certificate’, gelegaliseerde ‘certificate of no marriage’, het bijwonen van een speciaal seminar, et cetera. Bij voorkeur stemmen wij al deze zaken met uw au pair af, zodat u hier geen omkijken naar heeft.

Als u zelf al een au pair gevonden heeft en dit graag zelf met uw au pair afstemt, dan informeren wij u graag over dit proces.

Uw au pair is verplicht om bij u te wonen. Zij hoeft echter overdag niet thuis te blijven als zij geen werkzaamheden voor uw gezin verricht.

Een Filipijnse au pair heeft doorgaans behoefte aan een sociale kring met dezelfde achtergrond. Wij zullen uw au pair dan ook graag in contact brengen met andere Filipijnse au pairs. Ook zal uw au pair andere au pairs ontmoeten tijdens culturele uitstapjes die wij verzorgen. Uw au pair zal hierdoor ruimschoots voorzien zijn van sociale contacten.

U of uw au pair kunt dit bij ons melden. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u beiden te helpen. Tevens zullen wij regelmatig vanuit ons initiatief contact met u en uw au pair opnemen om na te gaan of het programma naar wens verloopt.

Tevens attenderen wij u en uw au pair op het Meldpunt Misbruik Au Pairs, onderstaande tekst is afkomstig van de IND:

Houdt het au-pairbureau of de culturele uitwisselingsorganisatie zich niet aan de regels die de IND heeft gesteld? Licht dan de IND in. De IND onderzoekt in dat geval of er maatregelen moeten worden genomen. Heb je klachten over het gastgezin? Probeer dan eerst de problemen in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, neem van contact op met je au-pair bureau. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij misbruik of uitbuiting, kun je ook direct contact opnemen met de politie of bellen met het speciale meldpunt voor au pairs ( 06-1082 3594 )

U of uw au pair kunt problemen aan ons melden. Wij staan klaar om mee te denken naar en te adviseren over een passende oplossing.

Graag attenderen wij u en uw au pair ook op het Meldpunt Misbruik Au Pairs, hieronder de tekst van de IND:

Houdt het au-pairbureau of de culturele uitwisselingsorganisatie zich niet aan de regels die de IND heeft gesteld? Licht dan de IND in. De IND onderzoekt in dat geval of er maatregelen moeten worden genomen. Heb je klachten over het gastgezin? Probeer dan eerst de problemen in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, neem van contact op met je au-pair bureau. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij misbruik of uitbuiting, kun je ook direct contact opnemen met de politie of bellen met het speciale meldpunt voor au pairs ( 06-1082 3594 )

Indien wij constateren dat regelgeving overtreden wordt, dan zijn wij verplicht om dit aan de IND te melden. Indien wij constateren dat uw gezin de regels met opzet overtreedt en / of herhaling van de overtreding verwachten, dan zijn wij verplicht om de benodigde overheidsinstanties op de hoogte te stellen (zoals de politie) en uw au pair uit uw gastgezin te verwijderen. De kosten van tijdelijke huisvesting worden dan op u verhaald.

Het is niet mogelijk om garanties te bieden voor een au pair die wij niet voor u gevonden hebben. Uiteraard houden wij wel een intakegesprek met de au pair van uw keuze en zullen wij u er op attenderen als wij twijfels hebben dat uw au pair het jaar af zal maken.

Mocht u toch graag garantie willen, dan adviseren wij u om een door ons voorgestelde au pair te selecteren.

Contractueel kunt u als gastgezin naar uw au pair alleen opzeggen met een goede reden, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Uw au pair kan te allen tijde opzeggen. De au pair hoeft hier geen reden te hebben. Dit is ter bescherming van haar als de (economisch) zwakkere partij.

Naar onze ervaring komt het overigens niet vaak voor dat een au pair zonder goede reden opzegt. Wij communiceren dan ook van te voren uitvoerig naar uw au pair dat het de intentie is dat het programma helemaal wordt afgemaakt, zodat zij niet lichtvaardig met het programma om zal gaan.

Het is wettelijk gezien niet meer toegestaan om familieleden tot in de derde graad uit te nodigen.

Conform wetgeving dient het doel ‘culturele uitwisseling’ te zijn. Als het doel een hulp in de huishouding is, dan is een au pair wettelijk gezien niet toegestaan.

Als u wel ‘culturele uitwisseling’ als doel heeft, dan mag u uiteraard verwachten dat uw au pair de afgesproken werkzaamheden verricht op de afgesproken tijden. Dit kunnen huishoudelijke werkzaamheden zijn, maar geen zware werkzaamheden zoals het dweilen van grote oppervlakken, zemen van ramen of het schoonmaken van de badkamer.

Deze zijn verplicht conform de wettelijke doelstelling van het uitwisselingsprogramma. Het is niet verplicht dat wij deze uitvoeren, u kunt dit ook zelf doen. Het totale aantal uitstapjes dient minimaal 5 op jaarbasis te zijn. De plaatsen die u wilt bezoeken kunt u met ons bespreken.

Deelname aan onze uitstapjes is overigens gratis en wordt door de au pairs doorgaans als zeer positief ervaren. Er is dus geen reden voor haar om niet mee te gaan!

Het is wettelijk gezien niet toegestaan om meer dan 30 uur per week te werken, verdeeld over maximaal 5 dagen per week, waarvan maximaal 3 avonden. Dit is ook niet toegestaan voor een enkele keer. Uiteraard kunt u in overleg met uw au pair wel een keer tijden omruilen, mits de werktijden binnen de gestelde maxima blijven.

Over Complete Au Pair

Onze oprichters Shyrell van Galen – Navarro en Wendy Gonzales zijn zelf in het verleden als Filipijnse au pair naar Nederland gekomen en hebben binnen privé sociale kringen contact gehouden met andere Filipijnse au pairs en gastgezinnen. Zowel de au pairs als de gastgezinnen waren vaak helemaal niet zo te spreken over de dienstverlening van hun au pair bureau. Ons initiatief om hier verbetering in aan te brengen was hierdoor al snel geboren.

Wij zijn een 100 % bonafide, betrouwbaar en eerlijk bedrijf met een humanitaire visie. Wij vragen de au pair geen inschrijfgeld, trainingsgeld, borgsom of ander bedrag en schakelen ook geen extern bureau in dat kosten in rekening brengt. Wij vinden het namelijk niet gepast om winst te maken ten koste van een economisch (veel) zwakkere partij. De gehele werving en voorbereiding van de au pair komt dan ook voor onze rekening. Uiteraard kunt u dit ter bevestiging aan uw au pair navragen, nog voordat u kosten aan ons gemaakt heeft.

Ons team bestaat uit 3 personen in Nederland en 2 personen in de Filipijnen. U en uw au pair zullen contact hebben met een vast contactpersoon en aanspreekpunt in Nederland.