Privacyverklaring

Complete Au Pair B.V. Complete Au Pair B.V., gevestigd aan Van der Duijn van Maasdamweg 8, 3045 PE Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.completeaupair.nl
Van der Duijn van Maasdamweg 8
3045 PE Rotterdam 010 – 840 2238

Luuk van Galen is de Functionaris Gegevensbescherming van Complete Au Pair B.V., hij is te bereiken via Luuk@completeaupair.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Complete Au Pair B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van het gastgezin en de au pair, als zij deelnemen aan ons culturele uitwisselingsprogramma:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer
– ID bewijzen
– Inkomensgegevens
– Eventuele overige gegevens die benodigd zijn om het uitwisselingsprogramma correct uit te kunnen voeren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Complete Au Pair B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van (geïnteresseerde) gastgezinnen en au pairs, met de grondslag van de doelen gespecificeerd:

– ras of afkomst
Wij richten ons namelijk op Filipijnse au pairs. Tevens moeten wij de nationaliteiten van deelnemers opgeven bij de IND, zodra de aanvraag voor een au pair wordt ingediend.

– godsdienst of levensovertuiging
Dit kan van belang zijn als wij u matchen met een au pair. Wij vragen hier niet expliciet naar, maar als de au pair of het gezin hierover een voorkeur uitspreekt, dan zullen wij dit verwerken.

– seksuele leven
De au pair mag namelijk conform Filipijnse regelgeving niet zwanger zijn of kinderen hebben.

– gezondheid
Wij vinden het van belang dat de au pair gezond is, om een Uitwisselingsprogramma succesvol en voor het volledige jaar te kunnen laten verlopen. Wij wensen tevens te vermijden dat de au pair een besmettelijke ziekte meeneemt naar Nederland.

– strafrechtelijk verleden
Au pairs met een strafrechtelijk verleden worden niet geaccepteerd door ons (en vaak ook niet door de IND)

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij inventariseren wie alle gezinsleden zijn, inclusief kinderen jonger dan 16 jaar. Dit is van belang om te kunnen toetsen of de au pair goed past bij het gastgezin.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@completeaupair.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)
Wij hebben het BSN nodig om de aanvraag bij de IND in te kunnen dienen.

Tevens worden de gegevens verwerkt voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Complete Au Pair B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Als wij denken een goede match te hebben, dan worden met het medeweten van de betreffende au pair of gastgezin beperkte gegevens van de au pair of het gastgezin aan elkaar ter beschikking gesteld. Dit betreft alleen de voor de match relevante informatie, zoals naam, gezinssamenstelling en een introductie van het gastgezin of de au pair. Van de au pair kan ook de CV worden ter beschikking gesteld aan het gastgezin, zodat het gastgezin een goed beeld kan krijgen van de au pair. Er worden uiteraard geen gegevens ter beschikking gesteld die niet relevant zijn, zoals BSN, kopie paspoort, et cetera.

Geautomatiseerde besluitvorming is niet van toepassing
Complete Au Pair B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Complete Au Pair B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Complete Au Pair B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 5 jaar conform wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Complete Au Pair B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien wij een derde inschakelen die wij noodzakelijk achten voor het voeren van onze dienstverlening, dan inventariseren wij of betreffende derde een zelfde niveau aan privacyregels hanteert.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Complete Au Pair B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (het verwijderen is alleen toegestaan als dit toegestaan is conform wetgeving, dit is daarom niet mogelijk gedurende de bewaartermijn). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Complete Au Pair B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@completeaupair.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Complete Au Pair B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Complete Au Pair B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@completeaupair.nl