Spelregels; wetten, regels, eisen en benodigde documenten

Wettelijk verplichte algemene regels

 • • Het doel van het programma is culturele uitwisseling. De werkzaamheden die de au pair verricht zijn geen doel op zich.
 • • Het gastgezin bestaat uit minimaal 2 personen die zijn ingeschreven op het adres van het gastgezin. Dit dient bewezen te worden met het ‘uittreksel BRP’.
 • • De au pair gaat wonen bij het gastgezin en het is niet toegestaan dat zij elders woont of werkzaamheden verricht.
 • • De au pair dient zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland in te schrijven op het adres van het gastgezin. Wij begeleiden de au pair hier graag mee.
 • • De maximale duur dat uw au pair blijft is 1 jaar.
 • • De au pair heeft een ‘basis zorgverzekering’ nodig in Nederland. Wij regelen dit graag voor uw au pair.
 • • De au pair moet een TBC onderzoek ondergaan binnen 3 maanden na aankomst in Nederland.
 • • Wij begeleiden de au pair hier graag mee.

Wettelijk verplichte regels met betrekking tot de taken die uw au pair uitvoert:

 • • Wij stellen de dagindeling samen met u op over de werkzaamheden die uw au pair zal uitvoeren en op welke dagen/tijdstippen dit zal zijn. De dagindeling moet ondertekend worden door zowel het gastgezin als Complete Au Pair op locatie van de Filipijnse Ambassade of een notaris in uw buurt. Wij regelen dit voor u.
 • • Maximaal 30 uur per week, 5 dagen per week, 8 uur per dag.
 • • Alleen lichte taken zoals het zorgen voor kinderen, lichte huishoudelijke taken.
 • • De au pair verricht geen taken voor mensen die een meer bijzondere zorg nodig hebben, welke taken een specifieke waardigheid vereisen.
 • • Er dient altijd een alternatief te zijn voor de au pair, de naam van deze persoon dient te worden vastgelegd in de dagindeling.
 • • De au pair hoeft niet thuis te blijven als zij geen taken aan het verrichten is.
 • • De au pair mag geen werkzaamheden verrichten als zij op vakantie is (ook niet als zij op vakantie is met het gastgezin).
 • • Als uw au pair arriveert in Nederland mag zij pas werkzaamheden verrichten als zij haar verblijfsdocument heeft opgehaald. Wij begeleiden uw au pair graag om deze z.s.m. op te halen.

Verplichte regels vanuit Complete Au Pair:

 • • De au pair krijgt een aparte kamer inclusief raam, bed, elektriciteit. Internet moet aanwezig zijn in het huis (bij voorkeur in de kamer van de au pair).
 • • De au pair dient te beschikken over een telefoon met Android of een I-phone.
 • • De au pair wordt een gelijkwaardig familielid and neemt deel aan familie-uitstapjes en feestjes.

Financiële informatie en wettelijk verplichte inkomenseisen

Het inkomen dient minimaal € 3.353 per maand te zijn voor echtparen of geregistreerd partners. Alleenstaande ouders € 2.682. De bedragen gelden per 01-01-2024, zijn inclusief vakantiegeld en betreft het bruto ‘SV-loon’ waarover belasting en sociale premies betaald worden. (Verschillende soorten inkomen mogen bij elkaar worden opgeteld). Er gelden diverse regels voor het inkomen en bijbehorende bewijsmiddelen, zie onderaan deze pagina.

In het geval van problemen, klachten, vragen of indien de regels niet gevolgd worden

 • • Het gastgezin en de au pair zijn ertoe verplicht om Complete Au Pair direct (binnen 24 uur) ervan te informeren als een onregelmatigheid zich voordoet, bijvoorbeeld als de dagindeling wijzigt of niet wordt gevolgd, als er problemen zijn of als de au pair het gastgezin verlaat. Deze verplichting is onderdeel van de voorwaarden van Complete Au Pair.
 • • Als het gastgezin niet meer aan de voorwaarden voldoet dan dient dit direct aan Complete Au Pair gemeld te worden, bijvoorbeeld: het benodigde inkomen is niet meer voorhanden of het gastgezin bestaat niet meer uit 2 personen. Deze verplichting is onderdeel van de voorwaarden van Complete Au Pair.
 • • Complete Au Pair is wettelijk verplicht om de IND te melden over onregelmatigheden, problemen of veranderingen in het programma/de dagindeling.
 • • Het gastgezin of de au pair mogen beiden met Complete Au Pair contact opnemen, zowel voor, tijdens als na afloop van het programma. Dit kan gaan over vragen, suggesties of klachten over elkaar of over Complete Au Pair. Conform wettelijke zorgplicht zal Complete Au Pair hier actie op ondernemen, zoals het oplossen van en optreden bij problemen.
 • • Houdt het au-pairbureau of de culturele uitwisselingsorganisatie zich niet aan de regels die de IND heeft gesteld? Licht dan de IND in. De IND onderzoekt in dat geval of er maatregelen moeten worden genomen.
 • • Heb je klachten over het gastgezin? Probeer dan eerst de problemen in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, neem van contact op met je au-pair bureau. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij misbruik of uitbuiting, kun je ook direct contact opnemen met de politie of bellen met het speciale meldpunt voor au pairs ( 06-1082 3594 )
 • • Het is van groot belang dat de regels worden gevolgd. Wij zijn ertoe conform zorgplicht toe verplicht om dit te onderzoeken en de IND in te lichten als de regels niet gevolgd worden. In geval van een aanzienlijke of herhaalde overtreding dan zijn wij verplicht de au pair uit het gastgezin te verwijderen.
 • • In het kader van het toezicht op naleving van de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) de Vreemdelingenpolitie, de Inspectie SZW of de IND kan de au pair en/of het gastgezin hetzij met een concrete aanleiding, hetzij steekproefsgewijs aan huis bezoeken of uitnodigen voor een gesprek. Als het gastgezin de au pair werkzaamheden laat verrichten die niet voldoen aan de voorwaarden die de wet- en regelgeving stellen, is het gastgezin in overtreding en kan een bestuurlijke boete volgen.

 

Zelfmatch

In het geval van zelfmatch, waarbij u zelf de au pair gevonden heeft, let dan ook alvast op de volgende wettelijke regels en verplichtingen (uiteraard controleren wij deze ook nog voor u, maar wij adviseren u om deze direct al te controleren om teleurstellingen te voorkomen)

 • • De au pair heeft een geldig paspoort
 • • De au pair is geen bedreiging voor de samenleving of nationale veiligheid (een antecedentenverklaring dient te worden ingevuld ter verklaring dat zij geen misdaad begaan heeft)
 • • De au pair heeft geen incorrecte gegevens doorgegeven en heeft geen belangrijke informatie achtergehouden bij voorgaande aanvragen
 • • De au pair is niet eerder illegaal in Nederland geweest
 • • De au pair heeft niet eerder een Nederlandse verblijfsvergunning gehad als au pair of voor culturele uitwisseling
 • • De au pair heeft niet eerder voor het gastgezin gewerkt of taken voor het gastgezin verricht
 • • De au pair moet ouder dan 18 jaar zijn en jonger dan 31 jaar
 • • De au pair mag niet meer betalen dan € 34 aan een (Nederlandse of buitenlands) bemiddelingsbureau of het gastgezin ter voorbereiding op de komst naar Nederland. Het is niet toegestaan dat de au pair een borgsom betaalt of een contract tekent waarbij zij een boete kunnen krijgen als zij het contract niet opvolgen. Uiteraard vragen wij geen bijdrage aan uw au pair en werken wij niet met boetes/borgsommen
 • • De au pair mag geen familie zijn van een van de leden van het gastgezin, tot in de derde graad
 • • De au pair is jonger dan 26 jaar op het moment dat de aanvraag wordt ingediend (nieuwe regel per 1 oktober 2022)
 • • De au pair is ongehuwd, te bewijzen met een CENOMAR inclusief Apostille, beiden max 3 maanden oud op moment van indienen aanvraag (nieuwe regel per 1 oktober 2022)
 • • De au pair heeft geen kinderen, dit dient zij middels eigen verklaring schriftelijk te melden (nieuwe regel per 1 oktober 2022)

Vraag direct een kennismakingsgesprek aan!

Inkomenseisen en benodigde documenten

Inkomsten uit arbeid in loondienst (DGA’s vallen hier ook onder)

 • Alleen schriftelijk contractueel vastgelegde bruto vergoedingen (waarover belasting en premies worden afgedragen) tellen mee.
 • Inkomen nog één volledig jaar geldig op moment van aanvraag en toekenning beschikking aanvraag.
 • Bijstand telt niet mee.
 • Een nog geldende proeftijd kan een negatieve beslissing tot gevolg hebben.
 • Onregelmatige inkomsten en loon in natura worden meegenomen indien deze voorafgaand aan de aanvraag of het moment van beschikken ten minste elf van de twaalf maanden zijn verworven. Het laagste verkregen maandelijkse bedrag wordt meegeteld (x12 om tot een jaarbedrag te komen).

Bewijsmiddelen mogelijkheid 1

 • een kopie van de arbeidsovereenkomst;
 • een recente werkgeversverklaring (niet ouder dan drie maanden, voorzien van datum, handtekening en firmastempel van de werkgever), in de vorm van een door Complete Au Pair verstrekt model
 • kopieën van loonspecificaties over de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag (tenzij de werkzaamheden op grond van de arbeidsovereenkomst minder dan drie maanden geleden zijn aangevangen).

Bewijsmiddelen mogelijkheid 2 (gebaseerd op het verleden)

 • Tot 3 jaren terug wordt per jaar beoordeeld of het inkomen voldoende was (er wordt niet gemiddeld).
 • kopieën van arbeids- of uitzendovereenkomsten van de drie jaren voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag;
 • kopieën van jaaropgaven over de drie jaren voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag; en
 • (alleen indien van toepassing) uitkeringsbeschikkingen en specificaties over de drie jaren voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag.

Inkomsten uit arbeid als zelfstandige (ondernemer voor de IB, geen DGA)

 • Op basis van het verleden, tot 3 jaren terug wordt per jaar beoordeeld of het inkomen voldoende was (er wordt niet gemiddeld).
 • Afwijzingsgrond: faillissement of surseance van betaling

Bewijsmiddelen

 • een recent uittreksel van de inschrijving van de onderneming of vestiging in het handelsregister (tenzij inschrijving niet mogelijk is); en een verklaring inkomen ondernemer zoals verstrekt door Complete Au Pair, volledig ingevuld door:
  – een registeraccountant, een Accountant Administratieconsulent, een Federatie Belastingadviseur, een College Belastingadviseur of een administrateur met een beconnummer van de Belastingdienst;
  – ondertekend door zowel de administrateur als door de ondernemer zelf; en
  – voorzien van de bijbehorende bijlagen (voorlopige of definitieve aanslagen IB)

Aanvullende bewijsmiddelen kunnen worden gevraagd:

 • bankafschriften;
 • aanslagen inkomstenbelastingen;
 • jaarrekeningen;
 • maandelijkse opgaven van de bedrijfsresultaten over de anderhalf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag.

Inkomsten uit eigen vermogen

 • Het vermogen moet gedurende één afgelopen jaar volledig beschikbaar zijn en op het moment van (het beoordelen van) de aanvraag / de beschikking nog steeds beschikbaar zijn.
 • Het inkomen uit eigen vermogen is voldoende als het voordeel van uit grondslag uit sparen en beleggen, zoals opgegeven over het fiscale jaar voorafgaand aan de aanvraag, tenminste gelijk is aan het normbedrag. (in 2022 dient het vermogen ca € 850.000 te bedragen voor een stel of ca € 680.000 voor een alleenstaande ouder om aan de normbedragen te komen)

Bewijsmiddelen

 • de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting zoals verkregen van de Belastingdienst;
 • de meest recente voorlopige aanslag inkomstenbelasting zoals verkregen van de Belastingdienst;
 • de meest recente opgave van het inkomen aan de Belastingdienst; en
  bescheiden waaruit het eigen vermogen blijkt op het moment van de indiening van de aanvraag.

Inkomsten uit inkomensvervangende uitkering

Inkomensvervangende uitkeringen tellen mee, mits deze nog een volledig jaar ontvangen worden op het moment van het indienen van de aanvraag.

Bewijsmiddelen:

 • een toekenningsbesluit van de uitvoeringsinstantie;
 • de meest recente uitkeringsspecificatie.

Overige bronnen
Inkomsten over overige bronnen worden meegenomen indien de wettelijke belastingen en premies zijn afgedragen.

Bewijsmiddelen

 • bescheiden waaruit blijkt dat sprake is van inkomsten uit overige bronnen;
 • bescheiden waaruit blijkt dat over deze inkomsten de wettelijke belastingen zijn afgedragen.

Uittreksel BRP (let op, het ‘standaard’ uittreksel is vaak niet voldoende!)
Een uittreksel uit het BRP is nodig, waaruit blijkt dat alle gezinsleden zijn ingeschreven op het betreffende adres. Het is van belang dat alle gezinsleden zichtbaar zijn op dit uittreksel, waarbij duidelijk is aangegeven dat al die gezinsleden wonen (ofwel zijn ingeschreven) op dat adres (dus niet alleen dat de ingeschrevene kinderen heeft of gehuwd is, maar dat de kinderen en partner ook daadwerkelijk woonachtig zijn op het adres), bij voorkeur op één uittreksel (meerdere uittreksels, bijvoorbeeld 1 per gezinslid is mogelijk, in dat geval voor ieder gezinslid aan te leveren). Bij de meeste gemeente kunt u dit specifieke uittreksel niet via internet bestellen, maar dient u langs te gaan.

Kopie ID bewijs van u (en uw eventuele partner)
Om de formulieren voor uw aanvraag volledig in te kunnen dienen, hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Deze blijken uit uw ID-bewijs (geen rijbewijs), waarvan wij graag een kopie ontvangen. Als u geen Nederlands paspoort heeft, dan ontvangen wij ook graag een kopie van uw verblijfsdocument (voor- en achterkant).

Een brief waarin u zich voorstelt als gastgezin (alleen nodig als wij u matchen met uw au pair)
Graag ontvangen wij (bijvoorbeeld in PDF formaat) een brief die waarmee wij u kunnen voorstellen aan au pairs die naar onze verwachting een goede match met u vormen. U kunt in deze brief een en ander over uw gezin vertellen en wat u in een au pair zoekt. Bij voorkeur voegt u ook een of enkele foto’s van uw gezin toe.

Ondertekend voorstel tot dienstverlening
Nadat wij op huisbezoek bij u geweest zijn en uw wensen en eventuele bijzonderheden geïnventariseerd te hebben, sturen wij u het voorstel tot dienstverlening toe. Dit dient ondertekend te worden voordat we kunnen aanvangen met de matchings- of aanvraagprocedure.